Commit 024c2295 authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent 2d5f0342
......@@ -46,14 +46,31 @@ I dag er det muligt for laboratorierne at genfremsende en prøve til jupiter, so
* Når et anlæg nedlægges i Jupiterdatabasen, skal kontakttyper indberetter ligeledes anføres med en slutdato
# Hvad vil listerne blive brugt til?
# Hvad skal listerne bruges til?
GEUS nedsætter i 2022 en arbejdsgruppe, der skal skabe dialog med relevante aktører i Jupiter-samarbejdet.
Formålet er at forbedre datakvaliteten i Jupiter og kortlægge strukturelle problemer i indberetning og lagring af data i Jupiter.
Arbejdsgruppen vil med udgangspunkt i ovenstående kontrollister gøre følgende:
1. Udvælge en myndighed eller et vandværk til dialog
2. Lave et samlet overblik som regneark
3. Søge efter mulige kontaktpersoner ved hjælp af kolonnerne "insertuser" og "updateuser" fra kontrollisterne
4. Kontakte myndighed eller vandværk via telefon
a. Præsentere os som GEUS
b. Fortælle om formålet (Nyt EU-drikkevandsdirektiv)
c. Spørge efter konkret kontaktperson eller medarbejder, der opdaterer Jupiter-databasen ("miljøkontor?")
5. Indgå i dialog med medarbejder og blandt andet spørge om
a. Hvilket fagsystem benyttes?
b. Fortælle om kontrollisterne og tilbyde at sende dem.
c. Spørge ind til mulige årsager og løsninger
d. Høre om andre forhindringer eller feedback
e. Informere om vores Jupiter-nyhedssystem (https://rss.geus.dk)
6. Samle svar og noter, så GEUS kan planlægge næste skridt
## Læs mere her
* https://jupiter.geus.dk/ (introduktion)
* https://jupiter.geus.dk/geusmap (udvalgte webkort)
Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i:
1. Kontaktpersoner udtrukket fra Jupiter online - fx [boringstabellen](https://data.geus.dk/tabellerkoder/tabeller.html?tablename=BOREHOLE&select=insertdate,insertuser&order=insertdate.desc&insertdate=gt.2021-01-01)
2. Ovenstående kontrollister
3. Et spørgeskema (under udvikling)
<br>
<br>
<br>
<br>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment