Commit 2d5f0342 authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent 341e64d1
......@@ -44,6 +44,15 @@ I dag er det muligt for laboratorierne at genfremsende en prøve til jupiter, so
* En indvindingstilladelse til vandforsyningsanlæg må maks. være 30 år.
* Et anlæg kan ikke oprettes foruden af der angives koordinater for det pågældende anlæg
* Når et anlæg nedlægges i Jupiterdatabasen, skal kontakttyper indberetter ligeledes anføres med en slutdato
# Hvad vil listerne blive brugt til?
GEUS nedsætter i 2022 en arbejdsgruppe, der skal skabe dialog med relevante aktører i Jupiter-samarbejdet.
Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i:
1. Kontaktpersoner udtrukket fra Jupiter online - fx [boringstabellen](https://data.geus.dk/tabellerkoder/tabeller.html?tablename=BOREHOLE&select=insertdate,insertuser&order=insertdate.desc&insertdate=gt.2021-01-01)
2. Ovenstående kontrollister
3. Et spørgeskema (under udvikling)
<br>
<br>
<br>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment