Commit 2ef74468 authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent 024c2295
......@@ -68,8 +68,9 @@ Arbejdsgruppen vil med udgangspunkt i ovenstående kontrollister gøre følgende
6. Samle svar og noter, så GEUS kan planlægge næste skridt
## Læs mere her
* https://jupiter.geus.dk/ (introduktion)
* https://rammearkitektur.kl.dk/media/23611/introduktion_til_fagomraade_og_data.pdf (fin introduktion fra KL)
* https://jupiter.geus.dk/geusmap (udvalgte webkort)
* https://jupiter.geus.dk/ (Jupiters hjemmeside)
<br>
<br>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment