Commit 37c1e96c authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent 2ef74468
......@@ -35,6 +35,10 @@ Kildekoden kan ses i folderen "databaseformler". I kildekoden kan også findes d
### Prøvedubletter
I dag er det muligt for laboratorierne at genfremsende en prøve til jupiter, som allerede er godkendt i jupiter. Årsagen til genfremsendelse af en prøve med samme prøvereference kan være, manglende adresse på prøvested, manglende parameter mm. Det skal sikre, at den gamle prøve med samme lab reference nummer afvises i jupiter, før den nye indberettes.
### Kommuner uden registreringer
* Ingen påbud
* Andre tabeller?
### Bedre validering af prøver
* Ingen drikkevandsprøver på boringer (Betyder at det kun er grundvandsprøver der kan indberettes på boringer)
* At grundvandsprøver ikke kan indberettes på anlæg
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment