Commit 4302665a authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent c8421482
......@@ -69,6 +69,8 @@ Arbejdsgruppen vil med udgangspunkt i ovenstående kontrollister gøre følgende
- Høre om andre forhindringer eller feedback
- Informere om vores Jupiter-nyhedssystem (https://rss.geus.dk)
6. Samle svar og noter, så GEUS kan planlægge næste skridt
- Læg gerne hver kontakt i separat word-dokument i Teams
- Opdater gerne kontaktoplysninger i Teams under excelfil plan2022.xlsx
## Læs mere her
* https://rammearkitektur.kl.dk/media/23611/introduktion_til_fagomraade_og_data.pdf (fin introduktion fra KL)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment