Commit 57bf90ce authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent 6f194ba3
......@@ -26,7 +26,7 @@ Kildekoden kan ses i folderen "databaseformler". I kildekoden kan også findes d
| 11 | Forskellige problemer med anlægs-indtagskoblinger | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/11-forskellige-problemer-med-anlægs-indtagskoblinger&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/11-forskellige-problemer-med-anlægs-indtagskoblinger&outputformat=xlsx) | |
| 12 | Anlæg med ugyldige koordinater | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/12-anlaeg-med-ugyldige-koordinater&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/12-anlaeg-med-ugyldige-koordinater&outputformat=xlsx) | [BBR](https://kort.bbr.dk/) kan bruges til at finde korrekt UTM-koordinat. Søg på adresse og kopier koordinat fra webadressen i browseren, når kortet er zoomet ind. |
| 13 | Ugyldig virksomhedstype | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/13-ugyldig-virksomhedstype-paa-enkeltindvindere&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/13-ugyldig-virksomhedstype-paa-enkeltindvindere&outputformat=xlsx) | Liste over V95 som måske skal ændres til V03 + anlæg med M42 eller V04-V07 |
| 14 | Boringer uden tilladelse | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/14-manglende-tilladelser-til-indvinding&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/14-manglende-tilladelser-til-indvinding&outputformat=xlsx) | Aktive vandforsyningsboringer tilknyttet aktive almene vandværker uden tilladelse til indvinding |
| 14 | Manglende tilladelse til indvinding | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/14-manglende-tilladelser-til-indvinding&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/14-manglende-tilladelser-til-indvinding&outputformat=xlsx) | Aktive vandforsyningsboringer og aktive almene vandværker uden tilladelse til indvinding |
## Kontrollister under overvejelse
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment