Commit 61716783 authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent 37c1e96c
......@@ -60,15 +60,16 @@ Arbejdsgruppen vil med udgangspunkt i ovenstående kontrollister gøre følgende
2. Lave et samlet overblik som regneark
3. Søge efter mulige kontaktpersoner ved hjælp af kolonnerne "insertuser" og "updateuser" fra kontrollisterne
4. Kontakte myndighed eller vandværk via telefon
a. Præsentere os som GEUS
b. Fortælle om formålet (Nyt EU-drikkevandsdirektiv)
c. Spørge efter konkret kontaktperson eller medarbejder, der opdaterer Jupiter-databasen ("miljøkontor?")
- Præsentere os som GEUS
- Fortælle om formålet (Nyt EU-drikkevandsdirektiv)
- Spørge efter konkret kontaktperson eller medarbejder, der opdaterer Jupiter-databasen ("miljøkontor?")
5. Indgå i dialog med medarbejder og blandt andet spørge om
a. Hvilket fagsystem benyttes?
b. Fortælle om kontrollisterne og tilbyde at sende dem.
c. Spørge ind til mulige årsager og løsninger
d. Høre om andre forhindringer eller feedback
e. Informere om vores Jupiter-nyhedssystem (https://rss.geus.dk)
- Hvilket fagsystem benyttes?
- Fortælle om kontrollisterne og tilbyde at sende dem
- Spørge ind til mulige årsager og løsninger
- Spørge, om de benytter påbud- og dispensationsdelen af Jupiter
- Høre om andre forhindringer eller feedback
- Informere om vores Jupiter-nyhedssystem (https://rss.geus.dk)
6. Samle svar og noter, så GEUS kan planlægge næste skridt
## Læs mere her
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment