Commit f514977e authored by Bjarni Pjetursson's avatar Bjarni Pjetursson
Browse files

Update README.md

parent d000dd49
......@@ -20,7 +20,7 @@ Kildekoden kan ses i folderen "databaseformler". I kildekoden kan også findes d
| 05 | Aktive, almene anlæg uden enten aktuel tilladelse, prøver eller indvinding | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/05-almene-anlaeg-med-mangelfuld-information&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/05-almene-anlaeg-med-mangelfuld-information&outputformat=xlsx) | Viser seneste år for hhv. tilladelse, vandprøver og indvinding - **vent cirka et minut** |
| 06 | Drikkevandsprøver, der ikke er godkendt indenfor fristen | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/06-ikke-godkendte-proever-drv&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/06-ikke-godkendte-proever-drv&outputformat=xlsx) | Fristen er pt 4 uger efter lab-indberetning |
| 07 | Boringskontrolprøver, der ikke er godkendt indenfor fristen | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/07-ikke-godkendte-proever-gvk&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/07-ikke-godkendte-proever-gvk&outputformat=xlsx) | Fristen er pt 4 uger efter lab-indberetning |
| 08 | Drikkevandsprøver, stadig under indlæsning af laboratorie efter fristen | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/08-proever-under-indlaesning-drv&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/08-proever-under-indlaesning-drv&outputformat=xlsx) | Fristen er pt 6 uger efter prøvedato |
| 08 | Drikkevandsprøver, stadig under indlæsning af laboratorie efter fristen | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/08-proever-under-indlaesning-drv&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/08-proever-under-indlaesning-drv&outputformat=xlsx) | Fristen er pt 6 uger efter prøvedato. En årsag kan være, at laboratoriet har fejl i indlæsningen og ikke har rettet fejlen men blot sprunget prøven over. |
| 09 | Grundvandsprøver, stadig under indlæsning af laboratorie efter fristen | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/09-proever-under-indlaesning-gvk&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/09-proever-under-indlaesning-gvk&outputformat=xlsx) | Fristen er pt 6 uger efter prøvedato |
| 10 | Status på indberetning af boringsanvendelse | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/10-anlaeg-ikke-indberettet&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/10-anlaeg-ikke-indberettet&outputformat=xlsx) | Almene vandforsyningsanlæg hvor vandværket ikke har indberettet boringsstatus via virk.dk i år |
| 11 | Forskellige problemer med anlægs-indtagskoblinger | [&#9654;<br>Web](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/11-forskellige-problemer-med-anlægs-indtagskoblinger&outputformat=html) | [&#9654;<br>Excel](https://data.geus.dk/tools/rap/?r=/dataudtraek/kontrollister/-/raw/main/databaseformler/11-forskellige-problemer-med-anlægs-indtagskoblinger&outputformat=xlsx) | Listen har lige nu en del valide kombinationer, der endnu ikke er sorteret fra. |
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment